Doelstelling ESG-beleid

Het ESG-doel van Pensioenfonds Cosun is tweeledig:

  1. Portefeuilledoelstelling: Met ESG beleggen streven wij er in de eerste plaats naar rekening te houden met onze ESG visie in de daadwerkelijke beleggingsportefeuille. Dit betekent dus dat wij meer willen beleggen in bedrijven en landen met goede ESG normen en de drie gekozen SDG’s en minder of zelfs niet willen beleggen in bedrijven en landen en beleggingen die relatief slecht presteren op ESG-normen. Hierbij houden wij zoveel mogelijk rekening met algemeen aanvaardbare ethische beginselen.
  2. Invloedsdoelstelling: Anderzijds willen wij invloed uitoefenen op de bedrijven waarin we beleggen. Daarbij streven wij naar samenwerking omdat wij daardoor sterker staan. De instrumenten die hierbij worden ingezet zijn stemmen (voting) en het aangaan van gesprekken met het bedrijf/land over wat voor ons Fonds belangrijk is (engagement).

Methoden

Sturing
Bij besluitvorming over het beleggingsbeleid wordt de impact van de keuze op het ESG-beleid zoveel mogelijk meegenomen. Dit wordt eventueel gedaan op basis van de ESG- en specifieke SDG-scores (kwantitatief), maar dit kan ook beschrijvend (kwalitatief) worden weergegeven. ESG is toegevoegd aan de traditionele driehoek rendement-risico-kosten als onderdeel van de besluitvorming. Door de ESG-impact in de besluitvorming te betrekken wordt het ESG-beleid geïntegreerd in de bestuurlijke cyclus. Dit geldt voor elke stap in het beleggingsproces.

 

Op dit moment gebruiken wij nog geen ESG-indicatoren in het beleggingsbeleid. Er wordt momenteel gewerkt om concrete doelstellingen te koppelen aan de ESG-criteria en SDG-thema’s. De invulling zal stapsgewijs per beleggingscategorie worden geconcretiseerd. Hierbij hebben we ook aandacht voor eventuele negatieve consequenties van een uitgebreid ESG-beleid, zoals mogelijk hogere kosten. Dit aspect wordt meegewogen in onze besluitvorming.

Stembeleid

Voor de beleggingscategorie aandelen past Pensioenfonds Cosun stembeleid toe. Wij stemmen, waar mogelijk, op aandeelhoudersvergaderingen om invloed uit te oefenen op de bedrijven waarin wij beleggen. Wij zijn van mening dat stemmen op aandeelhoudersvergaderingen bijdraagt aan het risico-rendementsprofiel van de bedrijven en zien het uitoefenen van stemrecht als maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij stemmen niet zelf, maar wij besteden dit uit aan de vermogensbeheerder of zoeken waar mogelijk samenwerking met andere partijen. Dit omdat het Fonds niet rechtstreeks in aandelen belegt, maar belegt in fondsen van aandelen. Meer informatie hierover is opgenomen in deze link.

Engagement

Engagement wordt toegepast op de beleggingscategorie aandelen. Door middel van het aangaan van de dialoog (engagement) willen wij positieve verandering bewerkstelligen bij de bedrijven waarin wij beleggen en ondernemingen stimuleren om maatregelen te nemen om schendingen in de toekomst te voorkomen. Wij vinden het belangrijk om de dialoog aan te gaan om de kans op positieve verandering te benutten. Wij doen dit niet zelf maar besteden dit uit, aan de vermogensbeheerder of zoeken samenwerking met andere partijen. Dit omdat het Fonds niet rechtstreeks in aandelen belegt, maar belegt in fondsen van aandelen. Meer informatie hierover is opgenomen in deze link.

ESG-indicatoren
Naast gangbare ESG-indicatoren die wij zullen gaan hanteren, wensen wij ook met de beleggingen drie SDG’s te bevorderen. Op basis van het deelnemersonderzoek van 2019 zijn drie SDG’s benoemd welke wij willen bevorderen via onze beleggingsportefeuille:
1. SDG 3: Goede gezondheid en welzijn;
2. SDG 7: Betaalbare en duurzame energie;
3. SDG 12: Verantwoorde productie en consumptie.
Over deze en eventueel overige SDG’s zal verdere afstemming plaatsvinden op het MVO-beleid van de aangesloten ondernemingen.

Gegevensbronnen

Er worden momenteel nog geen gegevensbronnen geraadpleegd.

Screeningcriteria

Pensioenfonds Cosun hanteert een uitsluitingsbeleid waarin wij zoveel mogelijk rekening houden met algemeen aanvaarde ethische beginselen. Wij werken niet mee aan een beleggingstransactie die op grond van het internationale recht, verboden is. Dit houdt in dat wij ons onthouden van een belegging:

  • indien daardoor strafbare of moreel verwerpelijke gedragingen worden bevorderd;
  • indien de belegging – zo zij zou worden verricht – in onmiddellijk verband staat met een schending van mensenrechten of fundamentele vrijheden;
  • en in bedrijven die controversiële wapens maken, onderhouden of verhandelen. Deze wapencategorie omvat landmijnen, clusterbommen, munitie met verarmd uranium en biologische, chemische of nucleaire wapens. Pensioenfonds Cosun zal zich houden aan het verbod dat is opgenomen in het Wijzigingsbesluit financiële markten 2013.

 

Wij wensen daarnaast bedrijven uit te sluiten die relatief slecht presteren op ESG-criteria, waarbij de beoordeling ten aanzien van de drie gewenste SDG’s voorrang heeft. Het is niet onze wens om bedrijven uit te sluiten die actief zijn in producten of activiteiten die potentieel nadelig zijn voor individuen, maar waarin deze individuen keuzevrijheid hebben.

Overzicht per beleggingscategorie

In onderstaand overzicht is per beleggingscategorie waar Pensioenfonds Cosun in investeert weergegeven welke methoden worden gehanteerd voor de uitvoering van het ESG-beleid. Op dit moment wordt er geen ESG-meetlat gebruikt. De gebruikte benchmarks zijn allemaal “grijze”  benchmarks, dat wil zeggen dat hier niet specifieke duurzame kenmerken in zijn meegenomen.

Matchingportefeuille Methoden ESG-beleid
QIF ·         Uitsluitingsbeleid
EU IG bedrijfsobligaties ·         Uitsluitingsbeleid
NL woninghypotheken ·         Uitsluitingsbeleid
Returnportefeuille Methoden ESG-beleid
Private Equity ·         Uitsluitingsbeleid
High Yield ·         Uitsluitingsbeleid
EMD Hard Currency ·         Uitsluitingsbeleid
EMD Local Currency ·         Uitsluitingsbeleid
Developed equities ·         Stembeleid
·         Engagement
·         Uitsluitingsbeleid
Emerging markets equities ·         Uitsluitingsbeleid
Listed real estate ·         Uitsluitingsbeleid
Listed infrastructure ·         Uitsluitingsbeleid