Betrokkenheidsbeleid Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Maatschappelijk verantwoord beleggen is belangrijk binnen ons beleid

Maatschappelijk verantwoord beleggen vormt een onderdeel van het beleggingsbeleid en de beleggingsovertuigingen van Pensioenfonds Cosun. In het in 2019 gehouden deelnemersonderzoek, hebben onze deelnemers aangegeven dat zij maatschappelijk verantwoord beleggen belangrijk vinden. Zij verwachten dan ook dat het bestuur hier aandacht aan besteedt in het beleggingsbeleid. Wij hebben een ESG (Environment, Social, Governance) – beleid opgesteld waarin onze doelstellingen en randvoorwaarden zijn opgenomen voor maatschappelijk verantwoord beleggen.

Vanuit de wet- en regelgeving die voor ons als institutionele belegger geldt, worden eisen gesteld aan de wijze waarop wij ons ESG-beleid invullen. Zo volgt uit de Europese Shareholder Rights Directive II (SRDII) dat wij in beleid vastleggen en publiceren hoe wij ons als betrokken aandeelhouder opstellen (betrokkenheidsbeleid). Dit wordt enerzijds gedaan door het aangaan van een dialoog met ondernemingen waarin we beleggen en anderzijds door het stemmen tijdens aandeelhoudersvergaderingen. Dit artikel beschrijft op welke wijze wij invulling geven aan het betrokkenheidsbeleid.

Betrokkenheids- en stembeleid

Wij beleggen niet zelf direct in aandelen, maar doen dit enkel via minderheidsbelangen in beleggingsfondsen die worden beheerd door gespecialiseerde vermogensbeheerders. Wij kiezen wel zelf (de beleggingsfondsen van) de vermogensbeheerders. Omdat wij participant zijn in het beleggingsfonds en niet de juridisch eigenaar van de aandelen die het beleggingsfonds aanhoudt, kunnen wij geen volledig eigen stem- en dialoogbeleid toepassen. Het beleid van de vermogensbeheerder is impliciet ook van toepassing op onze aandelenbeleggingen.

Tabel 1: betrokkenheidsbeleid en stembeleid van aandelenbeheerders:

Aandelenbeheerder Mandaat Betrokkenheidsbeleid Stembeleid
BlackRock BlackRock EM Equity Index Fund Klik hier voor website Klik hier voor website
First State First State Global Infrastructure Fund Klik hier voor website Klik hier voor website
Northern Trust NT World Custom ESG Index Fund Klik hier voor website Klik hier voor website
Northern Trust NT Developed Reits Index Fund Klik hier voor website Klik hier voor website

 

Tabel 2: uitvoering stembeleid van aandelenbeheerders:

Aandelenbeheerder Mandaat Uitvoering stembeleid
BlackRock BlackRock EM Equity Index Fund Klik hier voor website
First State First State Global Infrastructure Fund Klik hier voor website
Northern Trust NT World Custom ESG Index Fund Klik hier voor website
Northern Trust NT Developed Reits Index Fund Klik hier voor website

 

In bovenstaand overzicht zijn het betrokkenheidsbeleid van de door ons aangestelde aandelenbeheerders (Tabel 1) en de evaluatie van de uitvoering van het stembeleid van de aandelenbeheerders (Tabel 2) gepresenteerd.

PF Cosun investeert in private equity bij vermogensbeheerder Ardian via de fondsen AXA Capital Europe, AXA Early Secondary Fund V en AXA Early Secondary Fund VI. Ardian heeft aangegeven niet hun stembeleid en dialoogbeleid te delen met PF Cosun. Daarom zijn deze fondsen niet opgenomen in bovenstaande tabellen.

Langetermijnverplichtingen

Vanuit het prudent person beginsel (waarmee bedoeld wordt dat er ‘als een goed huisvader’ belegd moet worden) zijn wij verplicht om aan te tonen dat de beleggingsstrategie in lijn is met de lange-termijn verplichtingen die het pensioenfonds heeft. Daarbij selecteren wij beleggingsfondsen die passen bij de lange-termijn uitgangspunten van ons beleggingsbeleid, zoals bepaald op basis van een ALM studie. ALM staat voor asset liability management. Hierbij gaat het erom dat we onze beleggingen zo optimaal mogelijk afstemmen op de verplichtingen van het Fonds. Meer informatie hierover staat in de ABTN (actuariële en bedrijfstechnische nota), die te vinden in onder ‘Beleidsdocumenten’ op onze website. Deze nota bevat uitvoerige informatie over het financiële beleid.

Geregelde evaluatie van vermogensbeheerders

Bij de selectie van (nieuwe) vermogensbeheerders houden wij rekening met het stem- en dialoogbeleid van de betreffende beheerder.

De door ons aangestelde aandelenmanagers worden jaarlijks geëvalueerd in de evaluatie portefeuillebeheer en vermogensbeheer. Hierin zal ook een ESG-component worden meegenomen. Daarnaast monitort onze fiduciair manager (die voor ons de vermogensbeheerders selecteert) de manager voortdurend. Elk kwartaal wordt in de reguliere BAC vergadering een rapportage per manager besproken.

Rapportage en verantwoording

Wij leggen in het jaarverslag verantwoording af over het gehanteerde beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen. Wij zullen tevens jaarlijks (achteraf) op onze website rapporteren over de uitvoering van het betrokkenheidsbeleid van de door ons aangestelde aandelenmanagers.

 

Wij actualiseren de informatie in dit artikel eenmaal per jaar.