Het bestuur van het Pensioenfonds Cosun (hierna: ‘het Fonds’) is verantwoordelijk voor het opstellen van het beleid. Daarbij zorgt het bestuur ervoor dat de belangen van de deelnemers, arbeidsongeschikten, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden worden gewaarborgd overeenkomstig het doel van het Fonds en de wet. Het bestuur heeft bevoegdheden op basis van de statuten en reglementen van het Fonds. Het beleid en bevoegdheden zijn vastgelegd in de actuariële en bedrijfstechnische nota.

Het bestuur bestaat vanaf 1 juli 2018 uit zes leden, twee namens de werkgevers, twee namens de werknemers en pensioengerechtigden en twee onafhankelijke bestuursleden. De werknemersleden en de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden beschikken gezamenlijk over eenzelfde aantal stemmen als de werkgeversvertegenwoordiging. De werkgeversleden benoemen de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter. De bestuursleden namens de deelnemers en pensioengerechtigden benoemen de secretaris en de plaatsvervangend secretaris.

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Naam Functie Vertegenwoordiging Datum eerste

benoeming

Datum eventuele

herbenoeming

Mevr. K. Arnouts Werkgevers 02-02-2021 01-01-2025
Mevr. L.L. Gastelaars Secretaris Onafhankelijk 13-07-2017 01-07-2025
Dhr. W.P.C. van den Nieuwenhof Plv. voorzitter Werkgevers 01-09-2019 01-07-2023
Dhr. H. Radder Onafhankelijk 01-07-2021 01-07-2025
Dhr. P.W.M. van Veldhoven Voorzitter Werknemers 01-07-2012 01-07-2023
Mevr. C.M.A. Vermeulen-Oninckx Plv. secretaris Pensioengerechtigden 30-07-2020 01-07-2024